Ai du lịch HN hoặc HP cần bạn hoặc hướng dẫn viên, ntin mình 0… không chín tám sáu