* Bottom, Gym, Mông bao to,
* Matxxa thư giãn
* Bú cu giỏi. * Chịch xài bao.
* Ko có x múi nha, chỉ có xx kg mỡ thui

Zalo chính bị khóa nên xài tạm zalo: 0x0.xxx.xxxx ( mượn người ta) or gọi đt 0xx.xxx.x0xx.
*** Bao khỏe, bao sướng nhưng không bao phòng.