O cần Thơ co bar nao gay vô nhieu không, chuan bi lam chuyen ve cân thochoi