Em trai miền tây, sạch sẽ, kín đáo, cần tiền, không gàng buột