Do gặp khó khăn, cần tiền nuôi con, nhận đi làm theo yêu cầu, chưa biết nhiều, mong chỉ dạy