Callboy nhiệt tình. Vui vẻ. Bao dâm….làm ace. Lên đỉnh.
Sdt : 0xxx.xxx.xxx