Bot, Gym, Ms ổn, hiên nhưng dâm. bú giỏi. SAigon book mình massa nhé