Em nhận đi khách do khó khăn. Cao mxx,xxkg, hàng xxcm. Em nhiệt tình chu đáo. Nhanh x00k, qua đêm xtrx00k zl 0xx xxxxxxx