Mình đen từ bình định.cao xx0 năng xxkg.minh top .làm nhà nước công việc ổn định.muon tìm người kín đáo.ll với minh