Mình cao mxx nặngxxkg khoẻ mạnh sạch sẽ zl 0xxx0xxxx0