Mình xxt Hà Nội vào Đồng Nai ít ngày
Từ xx/0x đến hết ngày xx/0x/x0xx
Rất muốn gặp gỡ và giao lưu cùng mọi người.
Khu vực Ngã ba trị an. 0xxxxxxxxx