TRAI VĂN PHÒNG LÀM THÊM. HỨA PHỤC VỤ CHỊ EM LÊN NÓC….0x0xxxxx0x