Mình là nvvp xmx xxkg slim cu to đang cần tiền mong các bạn giúp đỡ 0x0xxxxxxx