Mình là trai , minh hay choi ice nen cần x ban gay choi chung voi minh , chu yeu bu cho minh va cho minh đâm zalo :0xxxxxxx0x , minh noi trc la minh se ko bu va lam lai gi đau nhe, chu yếu la cho minh đâm va bu cho minh thoi, vi minh choi ice nên rat lâu ra nhe