0………, kV HCM, phục vụ chị em phê chữ ê kéo dài..mình có râu quai nón + lông ngực, hàng đỏ dài đẹp