Cần tiền chấp nhận đi khách gay, nvvp, menly, hiền xxt, x,xx/xx kg. Quanh hà đông, mỹ đình 0xxxx0xxxx