E tên hào năm nay xx e lam tai xê e ở thu đâu một chi e nao co ngưu câu alo e 0xxxx0xxxx xin cam on