Minh tên Thắng x0t lm việc o kcn tân hương là bot trai thẳng hay gây có nhu cầu lh mjk