Admin lưu ý: cậu tên Trần văn Minh giả danh tên Nguyễn Đình Nam lừa đảo va cươp của khách hàng