Hợp tác mọi tư thế lm chi e hai lòng. Minh o huế …!